Hornet ZF zpracovává osobní údaje registrovaných subjektů, které byly poskytnuty Hornet ZF v rámci registrace při objednání deratizace v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek http://www.hornetzf.cz. Mezi osobní údaje patří údaje poskytnuté při telefonické a e-mailové ojednávce, kterými jsou: jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, doručovací adresa a telefonní číslo. Zákazník objednáním na stránkách http://www.hornetzf.cz. souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi http://www.hornetzf.cz. a ty dále nejsou poskytovány žádným dalším stranám. Poskytování osobních údajů je dobrovolné; bez něj však nelze úspěšně dokončit objednávku. Registrovaný subjekt může kdykoliv zažádat o vymazání veškerých osobních údajů z databáze Hornetzf.cz. Registrovaný subjekt má právo kdykoliv odvolat souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů také prostřednictvím e-mailové adresy info@hornetzf.cz. Po odvolání souhlasu dojde k vymazání veškerých osobních údajů z databáze Hornet ZF.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel Zdeněk Fried, nar. 27. 11. 1975, bytem Malá Hraštice 171, Nový Knín 262 03 (dále jen „Správce“), jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů včetně rozsahu práv subjektů údajů.

1. Správce osobních údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů – totožnost a kontaktní údaje:
Zdeněk Fried, nar. 27. 11. 1975, bytem Malá Hraštice 171, Nový Knín 262 03
adresa elektronické pošty: info@hornetzf.cz
telefon: +420 770 639 602
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Účel a rozsah zpracování osobních údajů:
Správce zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů / dále jen „GDPR“.
Zpracování osobních údajů: a) bez souhlasu subjektu údajů
b) se souhlasem subjektu údajů
a) Bez souhlasu subjektu údajů

Bez Vašeho souhlasu jsou zpracovávány osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:
– Ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce pro účely vymáhání dlužných částek za poskytnuté služby nebo jiných pohledávek Správce.
– Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona pro účely poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona.
– Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.

b) Se souhlasem subjektu údajů
Správce Vás požádá o souhlas v případě neexistence smluvního vztahu, nebo jiného důvodu vyhovujícího požadavkům GDPR. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a tento souhlas lze kdykoliv odvolat. Na základě souhlasu Správce zpracovává Vaše údaje zejména pro marketingové účely.

Na webových stránkách www.hornetzf.cz Správce používá pro shromažďování údajů tzv. soubory cookies. Pokud bude mít Váš počítač ukládání souborů cookies povolené, vycházíme z toho, že souhlasíte s jejich využíváním na webových stránkách. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat písemným oznámením zaslaným elektronickou poštou na adresu info@hornetzf.cz nebo v poštovním styku na adresu Správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

1. Rozsah zpracování osobních údajů:
Správce zpracovává Vaše následující osobní údaje:
– identifi kační a kontaktní údaje subjektu údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště, popř. sídla, identifi kační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo)
– údaje ze vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak)
– platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.).

2. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:
Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. minimálně po dobu trvání smluvního vztahu, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen / oprávněn ty které údaje uchovávat podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů. Údaje, které správce zpracovává s Vaším souhlasem, jsou uchovávány po dobu, po kterou je souhlas platně udělen.

3. Zdroje, ze kterých informace pocházejí:
Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané v této informaci pocházejí z následujících zdrojů:
– Údaje byly Vámi poskytnuty v souvislosti s vytvořením objednávky a uzavřením smlouvy

4. Příjemci osobních údajů:
Vaše osobní údaje správce předává pouze v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:
– smluvním partnerům, kteří jsou potřební pro provoz Správce a zajištění a realizaci smluvního vztahu s Vámi např. dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb

– jiným subjektům v případech, kdy Správci poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu jeho oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.);